Stefan Denaerde: Operation Survival Earth and Universal Creation

NederlandseVlag

“Saving people for eternity”

On the night of Saturday 10 March 1990 to Sunday 11 March 1990, between 0:00 and 01:00 I listened to a radio broadcast of the KRO program Damokles, which never let me go.

The subject was the new book by Stefan Denaerde (his second), pseudonym of Ad Beers, that’s how I learned thirteen years later via the internet. It is also thanks to the internet that I managed to buy both books in 2003: Operation Survival Earth from 1969 and Universal Creation from 1990.

ACMBeers

A.C.M. Beers was a successful car importer who appears in the Quote top 100 of richest Dutch people of 1990. (Quote is a Dutch Magazine for the rich and wealthy). Estimated capital: 185 million guilders. He died unexpectedly in 1998.

Is there still very little about Denaerde on the internet in 2003, the references are numerous nine years later, March 2012. Googling to his name produces many hits and even a youtube movie with an interview of over forty years ago. Denaerde claims by then to be 46. That would mean that he turned 75 or 76 in 1998.

Also very special: on 15 November 2011 a reprint of his first book Buitenaarde Beschaving (Operation Survival Earth) suddenly appears, again at the publisher Ankh-Hermes in Deventer (which originated from Kluwer, who took care of the first edition). This book caused a lot of dust at the time. But whether you dismiss it as sheer nonsense, or whether you become fascinated by the possibilities described, it is certain that this 1969 book contains things that have become true more quickly than was thought possible at the time. For example, an obvious description is given of an e-reader. ( see 7th edition, page 97.) We can hardly imagine now such a thing being unimaginable. The extraterrestrials with whom Denaerde came into contact (Iargans) had tablets on which information was stored. Denaerde writes this at a time when the internet was not even in the children’s teens and wireless communication was, one-way, limited to radio and television. A flat square screen on which you could conjure up information was literally science fiction.

Almost all readers of Operation Survival Earth are positive about the book, whether or not they believe Denaerdes’ story. One fellow-student whom I recommended to read it, however, found the depicted world to be very clinical and chilly. It’s the only criticism I’ve ever heard. If one turns ‘efficient’ into ‘sustainable’ everywhere in the book where the word occurs, then it already sounds very different, even contemporary. Of course ‘sustainable’ existed as a concept in 1969, but certainly not yet in the meaning we give it now.

Buitenaardse Beschaving has also been translated as Operation Survival Earth:

To the fast-growing information about Denaerde I can add something myself: the (small hour) radio interview with Denaerde from 1990 (52 Mb). I received the tape from the KRO in 1991. Recently I converted it to Mp3-format.

I have always kept a low profile when it comes to whether I believe in the story of Denaerde, even for myself. I have no doubt about his sincerity. And at least the story is hopeful, you’ll be happy with his message. It also connects to what I do believe: a Creating, Loving God, God of Abraham, Isaac, and Jacob. It only tells so much more, much more than we humans need to know. To the core of Denaerdes message you come, in my opinion, also through the Bible. Augustine’s word, which says: “do not understand to get faith, get faith to understand”, may apply.

Aren’t I going to cross a line on this? No, I hope not. Investigate all things and keep the good. Do I open a door to a world we’d better avoid? I don’t believe either, Denaerde indicates that in 1990 there were only five people in the whole world with the gift he possesses.

Denaerde himself does not exclude the possibility that he has been misled by the super-intelligent race that always sought contact with him (but does not take that option seriously for a moment). He seems to have died lonely, declared crazy by many. Years after that his story may rejoice in increasing interest, unfortunately, he was not allowed to experience that anymore.

Anyway, I love to ponder about what I read and heard from him. I also find the series 1968/69 – 1989/90 – 2012/13 fascinating. 1989/90 as a pivotal year. With half of the period between 1990 and 2012 still 2001, just like 1989 a crucial year in the history of the world. 2012 is a much-mentioned year in many apocalyptic predictions.

Links:

Radio interview KRO, Damokles (March 11, 1990)

Television interview KRO part 1 (19 August 1969) / WMV format (48 Mb)
Television interview KRO part 2 (19 August 1969) / WMV format (59 Mb)

Newspapers interview De Stem  (8th of april, 1972), hole page
Newspapers interview De Stem (8th of april, 1972), left page
Newspapers interview De Stem (8th of april, 1972), right page

www.resona.nl/denaerde (an overview of Cosmic Unified Field Theory)

Theory of God (inactive > waybackmachine) (a site that tries to demonstrate/make plausible the existence of God on the basis of Denaerdes second book)

Powerpoint from Norway This contains references to radio frequencies picked up by Dutch defense systems, which match Denaerdes claims

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Advertentie

Stefan Denaerde: Buitenaardse Beschaving en De Universele Schepping

EngelseVlag

“Mensen te redden voor de eeuwigheid”

In de nacht van zaterdag 10 maart 1990 op zondag 11 maart 1990, tussen 0:00 en 01:00 luisterde ik naar een radiouitzending van het KRO-programma Damokles, die mij nooit meer heeft losgelaten.

Onderwerp was het nieuwe boek van Stefan Denaerde (zijn tweede), pseudoniem van Ad Beers, zo leer ik dertien jaar later via internet. Het is ook dankzij internet dat ik er in 2003 in slaag zijn beide boeken aan te schaffen: Buitenaardse Beschaving uit 1969 en de Universele Schepping uit 1990.

ACMBeers

A.C.M. Beers  was een geslaagd auto-importeur die voorkomt in de Quote top 100 van rijkste Nederlanders van 1990. Geschat vermogen: 185 miljoen gulden. Hij overleed onverwachts in 1998.

Is er in 2003 nog zeer weinig over Denaerde te vinden op internet, de verwijzingen zijn negen jaar later, maart 2012, legio. Googelen op zijn naam levert vele treffers op en zelfs een youtubefimpje met een interview van ruim veertig jaar geleden. Denaerde zegt daarin 46 te zijn. Dat zou betekenen dat hij in 1998 75 of 76 jaar was geworden.

Ook bijzonder: op 15 november 2011 verschijnt er opeens een herdruk van zijn eerste boek Buitenaardse Beschaving, opnieuw bij Ankh-Hermes in Deventer (dat voortgekomen is uit Kluwer, die de eerste druk verzorgde). Dit boek deed indertijd veel stof opwaaien. Maar of je het nu als klinkklare onzin afdoet, of juist wel geboeid raakt door de beschreven mogelijkheden, vaststaat dat in dit geschrift uit 1969 zaken staan die sneller waarheid zijn geworden dan toen voor mogelijk werd gehouden. Zo wordt er overduidelijk een beschrijving gegeven van een e-reader. (Men zie 7e druk, bladzijde 97.) Wij kunnen ons nu amper meer voorstellen dat we ons toen zoiets amper konden voorstellen. De buitenaardse wezens waarmee Denaerde in contact komt (Iarganen) beschikten over tablets waarop informatie stond opgeslagen. Dit schrijft Denaerde in een tijd dat internet nog niet eens in de kinderstoenen stond en draadloze communicatie zich, unidirectioneel, beperkte tot radio en televisie. Een plat vierkant bordje waarop je informatie tevoorschijn kon toveren was letterlijk science-fiction.

Vrijwel alle lezers van Buitenaardse Beschaving zijn positief over het boek, of er nu wel of geen geloof aan Denaerdes verhaal wordt gehecht. Eén studiegenoot die ik het aanraadde te lezen, vond de weergegeven wereld van een tot in het uiterste doorgevoerde efficiency echter wel erg klinisch en kil. Het is de enige kritiek die ik ooit hoorde. Verandert men ‘efficiënt’ in ‘duurzaam’ overal in het boek waar het woord voorkomt dan klinkt het al heel anders, zelfs eigentijds. In 1969 bestond ‘duurzaam’ uiteraard wel als begrip, maar zeker nog niet in de betekenis die wij er nu aan geven.

Buitenaardse Beschaving is ook vertaald, als Operation Survival Earth:

Operation Survival Earth

Aan de snel uitdijende infomatie over Denaerde kan ik zelf iets toevoegen: het (een klein uur durende) radio-interview met Denaerde uit 1990 (52 Mb). Het bandje ontving ik in 1991 van de KRO. Onlangs heb ik het in Mp3-formaat omgezet.

Ik heb mij altijd op de vlakte gehouden wat betreft de vraag of ik geloof hecht aan het verhaal van Denaerde, zelfs voor mijzelf. Aan zijn oprechtheid twijfel ik niet. En het verhaal is in elk geval hoopgevend, je wordt blij van zijn boodschap. Ook sluit het aan bij wat ik wèl geloof: een Scheppende, Liefhebbende God, God van Abraham, Isaak en Jakob. Het vertelt alleen zo veel meer, veel meer dan wij mensen hoeven te weten. Tot de kern van Denaerdes boodschap kom je naar mijn mening ook via de Bijbel. Augustinus’ woord, dat zegt: “begrijp niet om te geloven, geloof om te begrijpen”, is wellicht van toepassing.

Ga ik niet een grens over me hier zo mee bezig te houden? Nee hoop ik, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Zet ik een deur open naar een wereld die we beter kunnen mijden? Ook niet geloof ik, Denaerde geeft aan dat er in 1990 maar vijf mensen zijn op de hele wereld met de gave die hij bezit.

Denaerde houdt zelf de mogelijkheid open dat hij misleid is door het superintelligente ras dat steeds contact met hem zocht (maar neemt die optie geen moment serieus). Hij schijnt eenzaam gestorven te zijn, door velen voor gek verklaard. Dat zijn relaas zich jaren na dato in een toenemende belangstelling mag verheugen, mocht hij niet meer meemaken.

Hoe dan ook, ik mag graag nadenken over wat ik las en van hem hoorde. Ook fascinerend vind ik de reeks 1968/69 – 1989/90 – 2012/13. 1989/90 als scharnierjaar. Met op de helft van de periode tussen 1990 en 2012 nog 2001, net als 1989 een cruciaal jaar in de wereldgeschiedenis. 2012 is een veelgenoemd jaartal in vele apocalyptische voorspellingen.

Links:

Radio-interview KRO, Damokles (11 maart 1990)

Televisie-interview KRO deel 1 (19 augustus 1969) / WMV-formaat (48 Mb)
Televisie-interview KRO deel 2 (19 augustus 1969) / WMV-formaat (59 Mb)

Kranteninterview De Stem (8 april, 1972), hele pagina
Kranteninterview De Stem (8 april, 1972), linkerbladzijde
Kranteninterview De Stem (8 april, 1972), rechterbladzijde

Theory of God (inactief > waybackmachine) (een site die het bestaan van God aannemelijk probeert te maken op basis van Denaerdes  tweede boek)

www.resona.nl/denaerde (een overzicht van de draagveldtheorie)

Powerpoint uit Noorwegen Hierin komen verwijzingen voor naar opgepikte radiofrequenties door Nederlandse defensiesystemen, die aansluiten bij Denaerdes beweringen